Kasia Nowak

Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis Almap : photo 1 , photo 2
  • Phalaenopsis China Wonder : photo 1 , photo 2
  • Phalaenopsis Claudio Nardotto : photo 1 , photo 2
  • Phalaenopsis Musick Mini Dots : photo 1 , photo 2
  • Phalaenopsis Orchidom Nancy : photo 1 , photo 2 , photo 3
  • Phalaenopsis Rose Marie : photo 1 , photo 2