Karine Hervé

Phalaenopsis botaniques :

  • Phalaenopsis schilleriana : photo 1 , photo 2


  • Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis Pom d'Api : photo 1 , photo 2 , photo 3