Karine Hervé

Phalaenopsis botaniques :

  • Phalaenopsis lindenii : photo 1
  • Phalaenopsis lowii : photo 1
  • Phalaenopsis philippinensis : photo 1
  • Phalaenopsis pulchra : photo 1
  • Phalaenopsis sumatrana : photo 1


  • Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis Lili : photo 1 , photo 2 , photo 3
  • Phalaenopsis Philiana Belle : photo 1 , photo 2
  • Phalaenopsis Zen : photo 1 , photo 2 , photo 3