alehoya.pl

Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis Kenanga : photo 1 , photo 2 , photo 3