Tom Fox

Phalaenopsis botaniques :

  • Phalaenopsis stobartiana : photo 1 , photo 2
  • Phalaenopsis viridis : photo 1 , photo 2 , photo 3


  • Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis corningiana x mannii : photo 1 , photo 2
  • Phalaenopsis Datu Chan San-chang : photo 1 , photo 2
  • Phalaenopsis Java Sunshine : photo 1 , photo 2 , photo 3