Karine Hervé

Phalaenopsis botaniques

 • Phalaenopsis lobbii : photo 1 , photo 2
 • Phalaenopsis parishii : photo 1 , photo 2
 • Phalaenopsis schilleriana : photo 1
 • Phalaenopsis stuartiana : photo 1
 • Phalaenopsis sumatrana : photo 1 , photo 2
 • Phalaenopsis thailandica : photo 1 , photo 2
 • Phalaenopsis wilsonii : photo 1


 • Phalaenopsis Hybrides Primaires

 • Phalaenopsis Alyos : photo 1 , photo 2 , photo 3
 • Phalaenopsis Braquestris Melmi : photo 1 , photo 2
 • Phalaenopsis Simon Schunter : photo 1
 • Phalaenopsis Stromini : photo 1 , photo 2 , photo 3 , photo 4
 • Phalaenopsis taenialis x parishii : photo 1 , photo 2 , photo 3 , photo 4 , photo 5